.

Chào mừng các bạn đến với blog Phương Trân NGƯỜI SAIGON - Chúc các bạn có những phút thư giãn tuyệt vời.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

CODE TRỎ CHUỘT

<script type="text/javascript"> 
if ((document.getElementById) && 
window.addEventListener || window.attachEvent){
(function(){
//Configure here...
var xCol = "#ff0000";
var yCol = "#ffffff";
var zCol = "#0000ff";
var n = 6; //number of dots per trail.
var t = 40; //setTimeout speed.
var s = 0.2; //effect speed.
//End.
var r,h,w;
var d = document;
var my = 10;
var mx = 10;
var stp = 0;
var evn = 360/3;
var vx = new Array();
var vy = new Array();
var vz = new Array();
var dy = new Array();
var dx = new Array();
var pix = "px";
var strictmod = ((document.compatMode) && 
document.compatMode.indexOf("CSS") != -1);
var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");
var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");
var idx = d.getElementsByTagName('div').length;
for (i = 0; i < n; i++){
var dims = (i+1)/2;
d.write('<div id="x'+(idx+i)+'" style="position:absolute;'
+'top:0px;left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
+'background-color:'+xCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>'
+'<div id="y'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;'
+'left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
+'background-color:'+yCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>'
+'<div id="z'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;'
+'left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
+'background-color:'+zCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>');
}
if (domWw) r = window;
else{ 
if (d.documentElement && 
typeof d.documentElement.clientWidth == "number" && 
d.documentElement.clientWidth != 0)
r = d.documentElement;
else{ 
if (d.body && 
typeof d.body.clientWidth == "number")
r = d.body;
}
}
function winsize(){
var oh,sy,ow,sx,rh,rw;
if (domWw){
if (d.documentElement && d.defaultView && 
typeof d.defaultView.scrollMaxY == "number"){
oh = d.documentElement.offsetHeight;
sy = d.defaultView.scrollMaxY;
ow = d.documentElement.offsetWidth;
sx = d.defaultView.scrollMaxX;
rh = oh-sy;
rw = ow-sx;
}
else{
rh = r.innerHeight;
rw = r.innerWidth;
}
h = rh; 
w = rw;
}
else{
h = r.clientHeight; 
w = r.clientWidth;
}
}
function scrl(yx){
var y,x;
if (domSy){
y = r.pageYOffset;
x = r.pageXOffset;
}
else{
y = r.scrollTop;
x = r.scrollLeft;
}
return (yx == 0)?y:x;
}
function mouse(e){
var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
if (!e) e = window.event; 
if (typeof e.pageY == 'number'){
my = e.pageY - msy + 16;
mx = e.pageX + 6;
}
else{
my = e.clientY - msy + 16;
mx = e.clientX + 6;
}
if (my > h-65) my = h-65;
if (mx > w-50) mx = w-50;
}
function assgn(){
for (j = 0; j < 3; j++){
dy[j] = my + 50 * Math.cos(stp+j*evn*Math.PI/180) * Math.sin((stp+j*25)/2) + scrl(0) + pix;
dx[j] = mx + 50 * Math.sin(stp+j*evn*Math.PI/180) * Math.sin((stp+j*25)/2) * Math.sin(stp/4) + pix;
}
stp+=s;
for (i = 0; i < n; i++){
if (i < n-1){
vx[i].top = vx[i+1].top; vx[i].left = vx[i+1].left; 
vy[i].top = vy[i+1].top; vy[i].left = vy[i+1].left;
vz[i].top = vz[i+1].top; vz[i].left = vz[i+1].left;
} 
else{
vx[i].top = dy[0]; vx[i].left = dx[0];
vy[i].top = dy[1]; vy[i].left = dx[1];
vz[i].top = dy[2]; vz[i].left = dx[2];
}
}
setTimeout(assgn,t);
}
function init(){
for (i = 0; i < n; i++){
vx[i] = document.getElementById("x"+(idx+i)).style;
vy[i] = document.getElementById("y"+(idx+i)).style;
vz[i] = document.getElementById("z"+(idx+i)).style;
}
winsize();
assgn();
}
if (window.addEventListener){
window.addEventListener("resize",winsize,false);
window.addEventListener("load",init,false);
document.addEventListener("mousemove",mouse,false);
} 
else if (window.attachEvent){
window.attachEvent("onload",init);
document.attachEvent("onmousemove",mouse);
window.attachEvent("onresize",winsize);
} 
})();
}//End.
</script>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét